statut

STATUT

PUBLICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23

im. ARMII KRAJOWEJ

w PŁOCKU

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 10 grudnia 1999 r. oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r.

(Dz.U. z dnia 2001 r. Nr 61 poz. 624).

SPIS   TREŚCI

1. Rozdział I. Nazwa i typ szkoły

2. Rozdział II. Inne informacje o szkole

3. Rozdział III. Cele i zadania szkoły

4. Rozdział IV. Organy szkoły i ich zadania i kompetencje oraz zasady działania

5. Rozdział V. Organizacja pracy szkoły

6. Rozdział VI. Wewnątrzszkolny system oceniania

7. Rozdział VII. Zadania zespołów nauczycielskich

8. Rozdział VIII. Prawa i obowiązki uczniów

9. Rozdział IX. Majątek i fundusze szkoły

10. Rozdział X. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1.

Szkoła nosi nazwę:

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku ul. Walecznych 20.

§ 2

Szkoła jest publiczną, sześcioletnią szkołą podstawową.

ROZDZIAŁ II

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 3.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Terytorialny – Gmina Płock.

 2. Szkoła organizuje w miarę możliwości i potrzeb oddziały:

 1. sportowe

 2. integracyjne

 3. dwujęzyczne z językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim

 4. terapeutyczne

Zasady ich funkcjonowania określają odrębne przepisy.

 1. Szkoła proponuje programy:

    a. autorskie

 1. eksperymentalne

 2. rozszerzone z różnych przedmiotów w miarę potrzeb i możliwości

 1. Szkoła w miarę możliwości prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów:

 1. sportowe

 2. korekcyjno – kompensacyjne

 3. koła przedmiotowe i zainteresowań

 4. inne formy

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców, szkoła organizuje świetlicę.

§ 4.

 1. Pracą szkoły kieruje dyrektor szkoły, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 2. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów oraz kierownika administracyjno – gospodarczego. Powierzenie funkcji wicedyrektorów szkoły i odwołanie z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor kieruje pracą szkoły przy pomocy wicedyrektorów i kierownika, którzy wspomagają dyrektora w kierowaniu szkołą z ustalonym podziałem czynności oraz odpowiadają przed nim za wykonanie powierzonych zadań.

 4. W czasie, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych jego zastępcą jest wskazany przez niego wicedyrektor. Zastępstwo wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

 5. Dyrektor realizuje należące do jego zakresu działania, uzgadnia z organem prowadzącym szkołę sprawy zastrzeżone do jego kompetencji.

 6. Nadzór nad realizacją określonych zadań dyrektor może zlecić wybranemu pracownikowi, który jest jego pełnomocnikiem.

 7. Dyrektor szkoły powołuje zespół kierowniczy szkoły w skład którego wchodzą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownicy, prezes ogniska ZNP, opiekun samorządu uczniowskiego, lider WDN. Jego zadaniem jest konsultowanie projektów uchwał rady pedagogicznej oraz opiniowanie poważniejszych bieżących decyzji dyrektora.

 8. Dyrektor powołuje zespół wychowawczy w skład którego wchodzą: wicedyrektor, jako jego przewodniczący, pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego, rzecznik praw uczniowskich. Jego zakres działania to: program wychowania, cele i plan działań wychowawczych w szkole, ocena postaw dzieci i młodzieży, zagrożenia i niepowodzenia wychowawcze.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5.

Celem szkoły jest:

 1. Umożliwienie zdobycia wiedzy, nabywanie kompetencji niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zapewnienie wszechstronnego indywidualnego społecznego i moralnego rozwoju ucznia.

 2. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania, troska o odpowiednio atrakcyjny sposób podawania wiedzy, harmonijną realizację zadań nauczania i wychowania.

 3. Umożliwienie uczniom zachowania poczucia własnej tożsamości narodowej i wyznaniowej, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

 4. Udzielenie uczniom a także rodzicom, jeżeli zachodzi taka potrzeba pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 5. Umożliwienie rozwijania wszechstronnych zainteresowań uczniów oraz ich sprawności umysłowej.

 6. Zapewnienie opieki i doraźnej pomocy materialnej dla uczniów, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 7. Wychowanie ucznia w zgodzie z dobrze rozumianymi wartościami jak:

 1. tolerancja, demokracja, poczucie obowiązku,

 2. poszanowanie własności cudzej i społecznej,

 3. szanowanie pracy swojej i innej,

 4. uczciwości w myślach i czynach,

 5. rozwoju i wzbogacania własnej osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, moralnym i duchowym,

 6. samorealizowanie się poprzez rzetelną pracę zgodnie ze swoim systemem wartości,

 7. poszanowania innych osób i umiejętnego współżycia z nimi na ważnych płaszczyznach,

 8. przestrzegania zasad prawa odpowiednio do wieku ucznia w tym praw zawartych w “Statucie Szkoły”.

 1. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.

 2. Uczenie skutecznego porozumiewania się w ważnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

 3. Uczenie efektywnego współdziałania w zespole i w pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

 4. Uczenie rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów.

 5. Uczenie krytycznego spojrzenia na siebie i otaczający świat oraz umiejętności akceptacji dobra a eliminacji zła.

 6. Ukształtowanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

 7. Uczenie zachowania kulturalnego w każdym otoczeniu i w każdej sytuacji.

 8. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania do życia w rodzinie, społeczności lokalnej w duchu przekazu dziedzictwa kulturalnego i kształtowania postaw patriotycznych.

§ 6.

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas lekcji, zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

W tym zakresie:

 1. dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów,

 2. zadaniem nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci w czasie lekcji, zajęć, przerw w obiekcie szkoły jest:

 • systematyczne kontrolowanie miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić do kierownictwa szkoły,

 • kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz reagowanie na nagłe “zniknięcie” ucznia ze szkoły,

 • w trakcie lekcji i innych zajęć nie wolno pozostawić uczniów bez opieki, w sytuacjach szczególnych trzeba zapewnić nadzór nad klasą np.: pracownika obsługi lub kolegę uczącego w najbliższej sali,

 • podczas przerw lekcyjnych nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami, zapobiegając niebezpiecznym zabawom i zachowaniom. Dyżur musi być pełniony systematycznie i aktywnie według opracowanego harmonogramu,

 1. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opracowuje się regulamin pracowni, z którym należy zapoznać uczniów.

 1. sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę według następujących zasad:

 1. jeden opiekun na 30 uczniów jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

 2. jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej, lub jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki) nie stanowią inaczej,

 3. grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 10 osób,

 4. na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać pisemną zgodę rodziców,

 5. wszystkie wycieczki i imprezy wymagają wypełnienia “Karty wycieczki” opracowanej przez szkołę,

 6. podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników,

 7. kąpiel tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem,

 8. obowiązkiem każdego kierownika imprezy jest ciągłe liczenie uczestników; przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. Kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie,

 9. nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi,

 10. kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel (lub pracownik pedagogiczny szkoły). Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

 1. Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku uczniowskiego;

 1. jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerw – każdy nauczyciel, który jest świadkiem natychmiast wykonuje następujące czynności:

 1. zapewnia natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi, zawiadamiając niezwłocznie dyrektora (wicedyrektora), pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy o wypadku,

 2. zawiadamia bezzwłocznie o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego lub inną osobę sprawującą nad nią opiekę,

 3. jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoją klasą nauczyciela uczącego w najbliższej sali,

 4. jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, nauczyciel przekazuje poszkodowanego dyrektorowi (wicedyrektorowi), który już bierze dalszą odpowiedzialność za udzielenie pomocy.

 5. jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń – miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,

 6. jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku) wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik i odpowiada za nie.

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

 1. uczniami realizującymi obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 23 posiadającymi orzeczenia o nauczaniu programem szkoły specjalnej.

 2. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku – zespoły wyrównawcze, reedukacyjne, zajęcia terapeutyczne, nauczanie indywidualne,

 3. uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki – organizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (np. Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą, Świetlica Środowiskowa), bezpłatnie obiady w stołówce szkolnej, zapomogi pieniężne, zakup odzieży, obuwia itp.

§ 7.

 1. Dyrektor szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej nauczycielowi uczącemu w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej wychowawcą.

 2. Dla zapewnienia ciągłej pracy wychowawczej i jej skuteczności obowiązki wychowawcy powierza się nauczycielowi, który cieszy się zaufaniem wśród uczniów jak i rodziców.

 3. Wyżej wymienione zasady obowiązują w sytuacji zapewnienia kwalifikowanej kadry pedagogicznej. W przypadku dużej absencji, urlopów, zmiany szkoły itp. dopuszcza się stosowanie innych zasad przydziału wychowawstw np.: dwóch wychowawstw.

 4. W sytuacjach nie wypełniania obowiązków wychowawcy, postępowania niezgodnego z zasadami poszanowania godności osobistej ucznia nie respektującego zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy klasy.

Tryb postępowania w tej sprawie:

 1. odpowiednio umotywowana pisemna prośba uczniów lub rodziców skierowana do dyrektora szkoły,

 2. dyrektor kieruje sprawę do zespołu kierowniczego szkoły w celu zasięgnięcia opinii,

 3. po zasięgnięciu opinii dyrektor szkoły podejmuje stosowna decyzję.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

I KOMPETENCJE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA

§ 8.

 1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

 4. samorząd uczniowski

 1. Dyrektor szkoły w wyniku swoich zadań określonych w ustawie, współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim, a w szczególności:

 1. gwarantuje każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji, w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie szkoły,

 2. umożliwia poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych w ramach kompetencji określonych organów szkoły,

 3. zapewnia bieżący przepływ informacji między organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.

 1. Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły:

 1. w przypadku nie respektowania uprawnień organów można złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły i oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi,

 2. w przypadku konfliktu pomiędzy organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień zainteresowanej strony (organu) oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenie – przysługuje prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 9.

 1. Do obowiązków dyrektora należy:

 1. kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 2. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 3. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji celów i zadań szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania uwzględniających program wychowawczy szkoły,

 4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w innych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,

 6. realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

 7. wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych niezgodnie z przepisami prawa,

 8. opracowywanie i przedstawianie projektu planu finansowego szkoły do zaopiniowania radzie rodziców, dysponowanie środkami w nim określonymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 9. organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły,

 10. realizacja zarządzeń organów nadzorujących szkołę,

 11. współdziałanie i realizowanie zaleceń i wniosków organu prowadzącego szkołę,

 12. wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,

 13. współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 14. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

 15. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenie ich do innych klas lub oddziałów,

 16. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

 17. występowanie z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 18. zgłaszanie zastrzeżeń do zaleceń, uwag i wniosków wydanych przez organ uprawniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą,

 19. powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz zalecanie tym nauczycielom wykonywania określonych zadań i nadzór nad ich realizacją,

 20. przewodniczenie radzie pedagogicznej,

 21. przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

 22. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz prowadzenie ich spraw osobowych,

 23. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

 24. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 25. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 26. współpraca ze wszystkimi organami szkoły i rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów,

 27. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

 28. przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły radzie rodziców,

 29. ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,

 30. przedkładanie radzie pedagogicznej projektów uchwał dotyczących wprowadzenia w szkole innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 31. przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 32. przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz nadzór nad ich realizacją,

 33. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 34. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole,

 35. zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 36. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę,

 37. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą,

 38. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

 39. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

 40. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwatorsko – remontowych,

 41. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

 42. zapoznawanie członków rady pedagogicznej z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi szkoły,

 43. wyrażanie zgody lub odmowy wyrażenia zgody na działalność stowarzyszenia fundacji lub innej organizacji, której celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności szkoły w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania,

 44. tworzenie aktów prawa wewnętrznego, w tym wydawania zarządzeń porządkowych,

 45. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami.

 1. Dyrektor szkoły może część zadań i kompetencji określonych w ust. 1 delegować na innych pracowników pełniących funkcje kierownicze.

§ 10.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

 3. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 4. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć również z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

 5. Do kompetencji stanowiących rady należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. uchwalania statutu szkoły,

 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole

 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 6. uchwalanie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia do innej klasy,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie skierowania wniosku przez dyrektora do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 9. zatwierdzenie regulaminów pracy zespołów nauczycielskich, o których mowa w rozdziale 5 niniejszego statutu.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy w szkole, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. zmiany organizacji pracy w trakcie roku szkolnego,

 • aneksy dotyczące organizacji są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

 • uznaje się, że zostały zaopiniowane pozytywnie jeżeli nie zgłoszono uwag do dyrekcji szkoły w ciągu trzech dni,

 • w przypadku zgłoszenia uwag, zostaje zwołana nadzwyczajna rada pedagogiczna i w trakcie posiedzenia rada wyraża swoją opinię,

 1. projekt planu finansowego szkoły,

 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom wszystkich nagród, wyróżnień i odznaczeń,

 3. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Ponadto rada pedagogiczna:

 1. przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian,

 2. wykonuje ustawowe zadania rady szkoły,

 3. ustala i bezwarunkowo przestrzega regulamin swojej działalności,

 4. występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

 5. w porozumieniu z radą rodziców określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

 6. określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary,

 7. określa przypadki, w których dyrektor szkoły będzie mógł wystąpić do kuratorium oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 8. decyduje o przydziale uczniów drugorocznych do oddziałów klasowych

 • w tym celu powołuje się komisję rady pedagogicznej składająca się z wychowawców klas danego poziomu oraz przedstawiciela dyrektora,

 • przy podejmowaniu decyzji należy mieć na uwadze wszelkie zasady funkcjonowania klasy oraz prośby zainteresowanych,

 • rozdziału wyżej wymienionych uczniów dokonuje się przed obradami rady pedagogicznej przygotowującej rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 1. Rada pedagogiczna działa w oparciu o zatwierdzony przez siebie regulamin.

§ 11.

 1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentacje rodziców i działa w oparciu o własny regulamin.

 2. Rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:

 1. brać udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

 2. pomagać w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

 3. organizować działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

 4. brać udział w planowaniu wydatków szkoły,

 5. podejmować działania w kierunku uzyskania dodatkowych środków finansowych,

 6. gromadzić własne fundusze pochodzące z dowolnych składek rodziców i innych źródeł.

§ 12.

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Samorząd działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 3. Reprezentantami ogółu są organy samorządu określone regulaminem.

 4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich jak;

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.

 1. Samorząd uczniowski jest zobowiązany do wyrażania opinii o pracy ocenianego nauczyciela.

§ 13.

Dla umożliwienia właściwego współdziałania organów szkoły, dyrektor zobowiązany jest do:

 1. zapewnienia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji (określonych ustawą i niniejszym statutem),

 2. umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

 3. zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§ 14.

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 1. Rodzice maja prawo do:

 1. poznania zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i klasy oraz uwzględniania potrzeb własnego dziecka w zakresie edukacji,

 2. uzyskiwania pełnej, obiektywnej informacji na temat dziecka, jego osobowości, postępów w nauce oraz wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 3. znajomości zarządzenia w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych,

 4. uzyskiwania porad na temat predyspozycji dziecka i kierunku dalszego kształcenia,

 5. uzyskiwania opinii o pracy szkoły oraz czynnego uczestnictwa w organizowaniu życia placówki,

 6. usprawiedliwiania nieobecności dzieci w szkole; wychowawca klasy ma prawo żądać od rodzica (opiekuna prawnego) usprawiedliwienia w formie pisemnej.

 1. Obowiązki rodziców:

 1. odpowiadają za prawidłowy rozwój dziecka i zaspakajanie jego potrzeb,

 2. pokrywają koszty za zdewastowany i celowo zniszczony sprzęt szkolny,

 3. w przypadkach skrajnych, na wniosek szkoły rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za maltretowanie i demoralizowanie dzieci.

§15.

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w niniejszym statucie i odrębnych regulaminach.

 2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz ułatwia kontakty i współdziałanie zainteresowanych organów.

 3. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

 4. W przypadku zaistnienia sporów między organami szkoły, z wyłączeniem dyrektora szkoły, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor szkoły.

  Od rozstrzygnięcia organom przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 14 dni, do organu prowadzącego.

 5. Jeśli stroną sporu jest dyrektor szkoły, wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący szkołę. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 16.

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat.

§ 17.

Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy realizujące program nauczania określony odrębnymi przepisami według planu nauczania zgodnego z ramowymi planami nauczania określonymi odrębnymi przepisami.

§ 18.

Plan nauczania opracowuje na podstawie planu nauczania ustalonego przez MEN dyrektor szkoły, a opiniuje rada pedagogiczna. Plan nauczania może być rozszerzony na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej. Wymaga to jednak decyzji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 19.

W zależności od liczby uczniów i poziomu nauczania klasy dzielą się na oddziały, których liczebność nie powinna przekraczać 30 osób. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego liczebność klasy może być niższa od ustalonej.

§ 20.

Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne – do wyboru przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 21.

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 osób.

 2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach jeśli oddział liczy powyżej 26 osób.

 3. W wypadku oddziałów mniej licznych niż w pkt. 1 i 2 podział na grupy na zajęciach jest możliwy za zgodą organu prowadzącego.

§ 22.

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć.

 2. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut.

§ 23.

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia.

 1. do nauki z niezbędnym wyposażeniem

 2. świetlicy szkolnej

 3. stołówki szkolnej

 4. biblioteki szkolnej

 5. gabinety lekarskie

 6. gabinety terapii pedagogicznej

 7. sklepik szkolny

§ 24.

Organizacja i formy pracy świetlicy

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i odpoczynku.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych tworzonych według aktualnych potrzeb szkoły.

 3. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie poprawnych nawyków życia codziennego,

 • upowszechnianie zasad kultury zawodowej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,

 • współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczestników świetlicy, z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami działającymi w środowisku.

 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z zatwierdzonym rozkładem zajęć. Dni i godziny pracy są dostosowane do potrzeb uczniów.

 2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy.

 3. Pod nadzorem kierownika świetlicy działa stołówka szkolna, której zadaniem jest zapewnienie chętnym uczniom co najmniej jednego ciepłego posiłku.

 4. Za prawidłowość funkcjonowania stołówki w zakresie przydzielonych im zadań odpowiedzialni są: intendent, kucharka i pomoc kuchenna.

§ 25.

Organizacja biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, poszukiwania wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców.

 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz za pośrednictwem uczniów ich rodzice.

 3. Biblioteka czynna jest w godzinach zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów.

 4. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. udostępnienie zbiorów bibliotecznych

 2. działalność informacyjna

 3. przysposobienie czytelniczo –informacyjne

 4. organizacja aktywu bibliotecznego

 5. współpraca z nauczycielami

 6. gromadzenie zbiorów

 7. ewidencja zbiorów

 8. opracowanie zbiorów

 9. planowanie pracy biblioteki

 10. prowadzenie dokumentacji

 1. Integralną część biblioteki stanowi czytelnia, za której prawidłowe funkcjonowanie odpowiadają nauczyciele bibliotekarze.

ROZDZIAŁ VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 26.

Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

§ 27.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych potrzebach ucznia.

 5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 28.

W Przedmiotowym Systemie Oceniania nauczyciele wskazują obszary aktywności, które będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu, wyróżniając te, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, a które uczeń może podejmować dobrowolnie.

O swoich wymaganiach nauczyciele informują uczniów na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym.

§ 29.

Wychowawcy klas w czasie pierwszych spotkań z rodzicami przekazują informacje o obowiązujących wymaganiach edukacyjnych, trybie oceniania oraz warunkach klasyfikacji i promowania uczniów.

 

§ 30.

Na wniosek wychowawcy klasy lub rodziców nauczyciele przedmiotu zobowiązani są do udziału w spotkaniach, o których mowa w $ 29. Ustalenia terminu dokonuje wychowawca klasy w porozumieniu z zaproszonymi nauczycielami.

§ 31.

Tryb oceniania i skala ocen

W szkole przyjęto jedną klasyfikację śródroczną i końcoworoczną.

 1. Etap I (obejmuje klasy I – III).

W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

Ocenie podlega:

 • rozwój poznawczy: wiedza i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia

 • rozwój artystyczny: rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka

 • rozwój społeczno – emocjonalny i fizyczny: komunikacja, umiejętność zaistnienia w grupie, odpowiedzialność za siebie i innych, wywiązywanie się z ról społecznych, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 1. Etap II (obejmuje klasy IV – VI)

W etapie II oceniane są umiejętności kluczowe:

 • wiedza, umiejętności i postawy

 • zaangażowanie i wkład pracy ucznia

 • umiejętność twórczego rozwiązywania problemów

 • hierarchizowanie i selekcjonowanie materiału

 • stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

 • efektywne działanie w grupie

 1. Oceniając uwzględnia się indywidualne możliwości ucznia oraz szczegółowe kryteria obowiązujące z poszczególnych przedmiotów.

 2. Częstotliwość oceniania.

 • na bieżąco stosując różne formy oceny aktywności ucznia oraz szczegółowe kryteria obowiązujące z poszczególnych przedmiotów

 • śródroczne i końcoworoczne.

 1. Sposób oceniania.

 • ocena opisowa (etap I)

 • ocena wyrażona stopniem (etap II)

 • w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie punktów, znaków graficznych i literowych, plus, minus przy ocenach w obu etapach kształcenia.

§ 32.

Wyniki pracy ucznia umieszczane są w obowiązujących dokumentach szkolnych, a ponadto w dzienniku ucznia lub zeszycie przedmiotowym, lub w kartach obserwacji ucznia.

§ 33.

Uczeń ma szansę wyrównywania braków na zajęciach wyrównawczych, logopedycznych i terapii korekcyjno – kompensacyjnej.

§ 34.

W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

§ 35.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne począwszy od klasy IV dla wszystkich oddziałów i przedmiotów ustala się według następującej skali:

stopień celujący - 6

stopień bardzo dobry - 5

stopień dobry - 4

stopień dostateczny - 3

stopień dopuszczający - 2

stopień niedostateczny - 1

§ 36.

Na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy pisemnie informują rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Opiekunowie prawni potwierdzają uzyskanie informacji własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym w rubryce “Kontakty z rodzicami”. W przypadku niestawienia się rodzica w szkole informacja zostaje przesłana pocztą.

Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczniowie informowani są o pozostałych ocenach.

§ 37.

Ocena z zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

§38.

W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.

§ 39.

Począwszy od klasy IV ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:

wzorowe

dobre

poprawne

nieodpowiednie

§ 40.

Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły.

§ 41.

Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

§ 42.

Prośbę o powtórne ustalenie oceny z zachowania może wnieść uczeń lub rodzic do dyrektora szkoły w przypadku nie zachowania procedur formalnych ocenę ustala ponownie wychowawca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo zmienić ustaloną ocenę śródroczna i końcoworoczną i przedstawić Radzie Pedagogicznej do ponownego zatwierdzenia.

§ 43.

Egzaminy

 1. Egzamin klasyfikacyjny.

  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom edukacyjny uniemożliwia kontynuowanie nauki nauczyciel przedmiotu ustala wspólnie z rodzicami formę dalszej pracy.

  3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  4. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku:

 • szczególnej uzasadnionej trudnej sytuacji rodzinnej

 • gdy uczeń jest nie klasyfikowany nie więcej niż z dwóch przedmiotów.

  1. Egzamin przeprowadza się na pisemna prośbę ucznia lub rodziców. Podania o egzamin składa się do dyrektora szkoły na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący – dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli danego przedmiotu, przewodniczący zespołu samokształceniowego.

   Tematy opracowuje nauczyciel uczący w danej klasie.

  2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami.

   Egzamin końcoworoczny musi się odbyć nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie z powodu uzasadnionych przyczyn losowych dyrektor szkoły wyznacza dodatkowy termin, nie później jednak niż w pierwszym tygodniu września.

  3. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie.

 1. Egzamin sprawdzający.

  Począwszy od klasy czwartej.

  1. Uczeń ma prawo do składania wniosku o egzamin sprawdzający, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna jest jego zdaniem zaniżona.

  2. Egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły.

  3. Egzamin przeprowadza się na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

   Termin wyznacza dyrektor szkoły.

  4. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

  5. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

  6. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja może:

  1. podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu

  2. pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

 1. Egzamin poprawkowy.

  1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Dotyczy to uczniów począwszy od klasy czwartej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej.

  2. Tryb i formę przeprowadzenia egzaminów poprawkowych reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r.

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

§ 44.

 1. Nauczyciele tworzą:

 1. zespoły nauczycielskie

 2. zespół wychowawczy szkoły

 3. zespoły przedmiotowe

 4. inne doraźne zespoły problemowo – zadaniowe

 1. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 45.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w jednym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem jest:

 1. ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału

 2. dobór podręczników i innych publikacji zgodnych z obranym programem nauczania i zatwierdzonych przez MEN

 3. modyfikowanie programów nauczania w miarę potrzeb

 4. tworzenie dla danego oddziału odrębnego programu zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

§ 46.

 1. W szkole pracuje zespół wychowawczy w skład którego wchodzą: wicedyrektor do spraw wychowania jako przewodniczący, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia, opiekun samorządu uczniowskiego, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel klas IV – VI.

 2. Zadaniem zespołu wychowawczego jest

 1. opracowanie planów wychowawczych stosownie do wieku ucznia oraz jego potrzeb w różnych sferach życia

 2. eliminowanie niedostosowań społecznych

 3. badanie, rozstrzyganie i zapobieganie zjawiskom patologicznym

 1. Do udziału w posiedzeniach zespołu mogą być zaproszone osoby spoza szkoły np.: dzielnicowy, kurator sądowy itp.

§ 47.

Na terenie szkoły tworzy się następujące zespoły przedmiotowe

 • kształcenia zintegrowanego

 • bloku humanistycznego

 • sztuki

 • języków obcych

 • matematyki

 • przyrody

 • w – f

Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 48.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie

 1. z urzędu – jeżeli mieszkają w obwodzie szkoły,

 2. na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 49.

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 7 lat i trwa do 18 roku życia.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat i wykazuje psychiczną dojrzałość do nauki w szkole.

 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 4. W przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do 10 roku życia na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 5. Uczeń ma prawo być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

 6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionego przedmiotu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty.

§ 50.

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami pomocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także

  światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

 1. prace klasowe muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem

 2. ilość prac klasowych ogranicza się do 2 w ciągu tygodnia i 1 w danym dniu

 3. uczeń powinien być zapoznany z oceną z pracy klasowej w terminie dwóch tygodni

 1. pomocy w nauce – w przypadku kiedy napotyka trudności poprzez:

 1. indywidualną opiekę nauczyciela w czasie lekcji

 2. udział w zajęciach wyrównawczych

 3. udział w zajęciach terapii pedagogicznej

 4. udział w zajęciach logopedycznych

 1. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

 2. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki – zgodnie z obowiązującymi regulaminami

 3. oddziaływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole

 4. występowania (za zgodą rodziców) z wnioskiem o indywidualny tok nauki

 5. przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

§ 51.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

 1. wykorzystania w pełni czasu na naukę i rzetelną pracę,

 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

 3. podporządkowywaniu się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz samorządu szkolnego,

 4. godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

 5. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

 6. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

 7. naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,

 8. dbania o wspólne dobro i mienie, ład i porządek w szkole,

 9. dbania o bezpieczeństwo, życie, zdrowie i higienę własną oraz swoich kolegów (nie pije alkoholu, nie pali, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, nie przynosi do szkoły materiałów wybuchowych i pirotechnicznych).

§ 52.

 

Ucznia w szkole nagradza się za:

 1. bardzo dobre wyniki w nauce,

 2. wzorowa postawę,

 3. wybitne osiągnięcia,

 4. prace społeczną,

 5. odwagę i dzielność

§ 53.

Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów.

 1. począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 i co najmniej ocenę dobrą z zachowania otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem,

 2. list pochwalny do rodziców,

 3. dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,

 4. nagroda rzeczowa za pracę na rzecz szkoły, godne jej reprezentowanie poprzez udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych itp.,

 5. pochwała wobec klasy i całej społeczności szkolnej za czyny godne naśladowania.

$ 54.

Uczeń może być ukarany:

 1. upomnieniem wychowawcy klasy,

 2. upomnieniem wychowawcy wobec klasy,

 3. upomnieniem lub naganą dyrektora,

 4. zawieszeniem praw do:

 • reprezentowania szkoły na zewnątrz

 • brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych takich jak biwaki, wycieczki, dyskoteki,

 1. przeniesienia do innej klasy,

 2. na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do kuratorium oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 1. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 2. Uczeń ma prawo odwołania się od kary. Tryb odwołania przewiduje następujące postępowanie:

 1. uczeń składa wniosek do dyrektora szkoły w sprawie wymierzonej kary w terminie nie dłuższym niż 7 dni

 2. dyrektor rozpatruje wniosek w porozumieniu z zespołem wychowawczym i wnioskuje do rady pedagogicznej w tej sprawie

 3. rada pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie odwołania kary.

ROZDZIAŁ IX

MAJĄTEK I FINANSE

§ 55.

 1. Obsługa finansowo - księgowa szkoły jest prowadzona przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku.
 2. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
 3. Szkoła prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
 4. Wszelkie wpływy uzyskane przez szkołę, za wyjątkiem dochodów rachunku, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wpływów na utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych, które funkcjonują na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010 roku stanowią dochody budżetu miasta Płocka.
 5. Wydatki szkoły realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
 6. Szkoła prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 7. Sprawozdania finansowe i budżetowe szkoły sporządza Główny Księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych i podpisuje Dyrektor jednoski. Wyżej wymienione sprawozdania Zarząd Jednostek Oświatowych przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednikiem Skarbnika Miasta Płocka.
 8. Szkoła prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.
 9. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor Szkoły, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.
 10. Limit zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty określa - na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez szkołę.
 11. Zmiana zatrudnienia pracowników administracji i obsługi powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
 12. Wprowadzenie regulacji płac pracowników administracji i obsługi szkoły jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta  Płocka.
 13. Kontrolę działalności rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.   

§ 56.

Dysponentem funduszy jest dyrektor szkoły, który ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58.

Szkoła posiada własny sztandar.

§ 59.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 60.

Zmiany w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

 

 

 

 

 


Wytworzył: Ewa Woźniak (22 maja 2012)
Opublikował: Aleksandra Kamińska (5 maja 2004, 12:55:04)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Kamińska (22 maja 2012, 09:17:40)
Zmieniono: zmiana statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3257

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij